Грађанин има право да самосталним личним радом обавља делатности и да у обављању делатности оснива радњу. Под самосталним делатностима сматрају се све привредне делатности прописане Савезним прописом о класификацији делатности, уметнички и стари занати и послови домаће радиности. Самостална делатност се може обављати у радњи, радионици, канцеларији, бироу, сервису, агенцији, студију, пансиону, апотеци, ординацији и слично. 

   Грађанин може основати само једну радњу, али делатност може обављати у више посебних простора на територији једне или више општина.
    Грађани могу основати и заједничку радњу. 
 
14.1. Општи услови за обављање приватног предузетништва

 
   Грађанин може основати радњу ако испуњава следеће законом прописане услове:

 • Да има општу здравствену способност (осим за неке делатности за које су прописани и посебни здравствени услови).
 • Да има најмање основно образовање (осим за делатности за које је прописан и други услов у погледу стручне спреме).
 • Да је пословно способан (да је пунолетно лице и да му није одузета пословна способност одлуком надлежног суда).
 • Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности, односно да му није изречена заштитна мера забране обављања делатности.
 • Да има опрему и кадар који су прописани за обављање делатности (најмање два запослена радника - обавезан услов, а за поједине делатности - одређен профил запослених у погледу степена школске спреме).
 • Да има одговарајући простор, осим ако природа делатности то не захтева.

Осим ових општих услова за обављање појединих делатности, оснивач мора да испуњава и посебне услове:

 • За јавни превоз путника и ствари - да није у радном односу и да јавни превоз може обављати аутобусом, односно теретним моторним возилом.
 • За ауто-такси превоз превозник мора да поседује фабрички атестиран путнички аутомобил са највише 5 седишта, рачунајући возачево, и 4 врата и не сме да буде у радном односу.
 • За обављање делатности финансијских, техничких и пословних услуга грађанин, осим општих услова, треба да има и најмање ИВ степен стручне спреме.
 • За обављање послова обучавања страних језика и давања часова, као и обучавање за рад са рачунарима, грађанин мора да има најмање ИВ степен стручне спреме одговарајуће струке.
 • Грађани који желе да обављају делатности које се односе на производњу и промет животних намирница, угоститељску делатност, смештај и исхрану туриста у домаћинству, производњу и промет средстава за негу лица и тела, пружање услуга хигијене и обављање послова у здравственој делатности, морају у погледу здравствене способности испуњавати услове који су утврђени прописима о заштити становништва од заразних болести. То значи да морају обавити све прописане прегледе и добити посебан здравствени картон којим се потврђује њихова здравствена способност за обављање ових послова. Ови услови су утврђени  посебним прописима који уређују здравствено стање радника у угоститељству, туризму и другим областима где су запослени радници у непосредном контакту са храном која је намењена исхрани грађана.

 
 

14.2.  Услови које треба да испуњава пословни простор у коме се обавља делатност

 
      Простор у коме се обавља делатност мора испуњавати следеће услове:

 • Прописане мере заштите на раду.
 • Прописане мере заштите животне средине.
 • Прописане санитарне услове.
 • Опремљеност и другу погодност простора (ови услови дефинисани су у прописима о надлежности тржишне, санитарне, ветеринарске, инспекције рада и других инспекција, као и прописима који одређују техничке и друге услове за опремљеност простора за обављање појединих делатности).
О подобности ових услова пре издавања дозволе за рад одлучују надлежни инспекцијски органи у републици и општини, и то: за заштиту на раду - инспекција рада, за заштиту животне средине - општински инспектор, за санитарне услове - републички санитарни инспектор а за опремљеност и другу погодност простора - републички тржишни инспектор.
Када су испуњени сви претходно наведени услови, грађанин може отпочети процедуру за оснивање радње. 

 

14.3. Оснивање радње

 
Пријава за оснивање радње подноси се органу општинске управе надлежном за послове привреде у месту где ће се налазити седиште радње. Пријава садржи:

 • Лично име.
 • Број личне карте и матични број грађана, а за страно лице и друге доказе који потврђују његов идентитет.
 • Пребивалиште и адресу становања.
 • Занимање.
 • Изјаву о стеченом основном образовању (ако за обављање одређене делатности није   прописан други услов у погледу степена школске спреме).
 • Назначену делатност радње и назив фирме.
 • Назначену адресу простора где ће се обављати делатност.
 • Датум почетка рада радње, односно почетка обављања делатности.

              
Уз пријаву се подносе следећи докази:

 • Доказ о пословној способности пре пунолетства. Овај доказ издаје надлежни општински суд.
 • Уверење о општој здравственој способности за обављање делатности као што су производња и промет животних намирница, угоститељска делатност, пружање услуга, смештај и исхрана туриста у домаћинству, производња и промет средстава за негу и улепшавање лица и тела, послови у области здравствене делатности, социјалне и дечје заштите.
 • Доказ о поседовању опреме и кадра за обављање делатности који су утврђени посебним прописима. Ово се доказује на основу решења надлежних инспекцијских органа.
 • Доказ о школској спреми ако се обављају делатности као што су финансијске и техничке, затим давање часова страних језика, рад на рачунарима (ИВ степен одговарајуће струке).
 • Доказ о праву коришћења пословног простора (извод из земљишне књиге, поседовни лист, уговор о закупу, решење о грађењу и употребној дозволи и друго).
 • Ако пријаву подносе ортаци, дужни су да поднесу и уговор о ортаклуку.
 • За делатност јавног превоза подноси се доказ да физичко лице није у радном односу, да поседује транспортно средство, односно атестирано путничко возило за најмање 5 путника.
Решење о оснивању радње доноси орган општинске управе у року од 3 дана од дана подношења уредног захтева.
   На основу решења о оснивању радње, орган општине уписује радњу у регистар.
Ако простор за обављање делатности не испуњава неки од прописаних услова, одгодиће се упис радње у регистар, а подносиоцу пријаве ће се наложити да отклони недостатке у року који му утврди надлежни орган.
   Ако општински орган не одлучи у законском року, грађанин има право да се жалбом обрати министарству надлежном за послове приватног предузетништва и да тражи заштиту Републичке управне инспекције. 
14.4. Привремено затварање радње

 

Захтев за привремено затварање радње подноси приватни предузетник органу општинске управе надлежном за привреду у месту регистрације радње.
У захтеву се одређују време привремене одјаве, дужина трајања и разлог за привремену одјаву.
            Решење се доноси одмах.
            Одјава се уписује у регистар радње. 

 

14.5. Престанак рада радње на захтев предузетника

 
   Захтев за престанак рада радње подноси се истом органу као у претходној тачки.
   У захтеву се наводе дан престанка и разлог.
   Орган доноси решење о престанку рада радње у року од 7 дана.
   Одјава о престанку рада радње уписује се у регистар.
 
 

14.6. Престанак рада радње по сили закона

 
Радња престаје са радом по сили закона у следећим случајевима:

 • Ако је правоснажном одлуком поништен упис радње у регистру.
 • Смрћу власника радње или трајним губитком његове пословне способности, ако његови законски наследници не желе да наставе са радом радње.
 • Правоснажном осудом оснивача радње на казну затвора дужу од 6 месеци.
 • Ако не отпочне са радом у року од 1 године или ако не обавља делатност дуже од 1 године.
 • Ако делатност обавља у време привременог престанка рада.
 • Ако је оснивач кажњен за обављање нерегистроване делатности.
 • Ако је оснивачу одлуком суда части забрањена делатност.
Поступак за доношење решења о престанку рада и брисању радње из регистра спроводи општински орган по службеној дузности на основу исправа које му достављају суд, други органи или по пријави заинтересованих лица.
            Решење се доноси у року од 15 дана. 

 

14.7. Преузимање вођења рада радње од  чланова породичног домаћинства

 

Ако делатност радње престаје због смрти или трајног губитка пословне способности или осуде на казну затвора дужу од 6 месеци, чланови породичног домаћинства власника радње имају право да поднесу захтев да раде сами или преко пословође под условом да испуњавају услове за оснивача радње.
Наследници за наставак делатности подносе исте доказе као и власник приликом оснивања радње (доказ о пословној способности, школској спреми, здравственој способности, условима које испуњава просторија и друго) надлежном органу општине за привреду у року од 3 дана од дана када наступе околности из претходно наведеног става.
Решење о преузимању радње се доноси у року од 15 дана.
            Преузимање радње се уписује у регистар. 

 

14.8. Промена пословног седишта радње

 

            Захтев за промену пословног седишта радње подноси оснивач. Ако промену седишта врши у истој општини где је радња регистрована, захтев за промену седишта се подноси органу општинске управе надлежном за привреду. Уз захтев се подносе исти докази о подобности и  праву на коришћење пословног простора, као када се оснива нова радња.
            Када се седиште радње жели преселити у другу општину, захтев се подноси органу управе надлежном за привреду у општини у којој се жели основати ново седиште. Оснивач уз пријаву подноси и решење о упису радње у регистар у општини у којој је до тада било седиште радње, као и доказе о подобности и и праву на коришћење пословног простора, као када се оснива нова радња.
            Решење о промени пословног седишта доноси се у року од 7 дана.
            Промена се уписује у регистар радњи.
            Решење о промени седишта пословног простора које доноси орган у другој општини доставља се органу где је радња основана и уписана и где је имала своје прво седиште.
            На основу овог решења орган општине где је радња била уписана брише радњу из регистра.

 
 

14.9. Добијање сагласности од инспекцијских органа за пословни простор

 

            Ниједна радња која обавља делатност у просторији не може да отпочне са радом без сагласности одговарајућег инспекцијског органа да просторија испуњава прописане услове за обављање делатности. Исто важи и за приватна предузећа која оснивају грађани. Најважнију улогу у процени прикладности пословног простора имају: Републичка тржишна инспекција, Републичка инспекција рада, Републичка санитарна инспекција и Општинска инспекција за заштиту животне средине. Грађанин је принуђен да се свакој инспекцији обраћа посебним захтевом. У појединим ситуацијама подносилац захтева мора да сачека позитивно мишљење две или више инспекција да би могао да отпочне са радом. Често се дешава да једна инспекција да позитивно мишљење о пословном простору, а друга са аспекта својих прописа одбије захтев. У таквој ситуацији грађанин је дужан да отклони недостатке због којих је добио негативно мишљење и да поново тражи мишљење од те инспекције. У пракси постоје случајеви да због одређених норматива о димензијама простора или буке која се производи радом у радњи подносилац захтева не добије позитивно мишљење. Дакле, иако је добио одобрење да оснује радњу, грађанин не сме да отпочне са радом радње уколико није добио позитивне сагласности од инспекцијских органа. Међутим, у пракси се дешава да грађанин отпочне са радом и без сагласности инспекцијских органа. Уколико надлежна инспекција утврди да ради без поменутих сагласности, има право да му затвори радњу до прибављања потребних сагласности.
            У пракси се ови захтеви често веома споро решавају. Сви инспекцијски органи који решавају о овим захтевима дужни су да захтеве реше у року од месец дана. Грађанин има право жалбе одговарајућем министарству у чијем саставу се налази инспекција (нпр. за санитарну и здравствену заштиту - министарству надлежном за здравље, а за инспекцију рада - министарству надлежном за послове рада).

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"