Према Закону о финансијској подршци породици са децом, Одлукама Извшног већа АП Војводина и Правилницима Општине Врбас, грађани - родитељи и њихова деца остварују следећа права пред општинским  органом управе надлежним за послове дечије заштите.
Захтеви и поднесци у остваривању права из области дечије заштите ослобођени су плаћања административне таксе.

 

21.1. Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства  са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (накнада зараде)

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства  са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују мајке запослене код послодавца, односно мајке које обављају самосталну делатност а захтев се подноси Општинској управи – служби дечије заштите према седишту послодавца.

Захтев се подноси у Општинској управи Врбас, соба бр. 5 на другом спрату.
Контакт телефон: 795-40-38.

Уз попуњен образац захтева, потребно је доставити следеће доказе:

 • извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одуства и ради посебне неге детета - дознака;
 • изводe из матичне књиге рођених за сву децу;
 • фотокопију оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;
 • решење послодавца о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са рада ради неге детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;
 • уговор о раду и све анексе уговора;
 • потврду послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права, односно копију образаца М-2 и М-3А, односно МА;
 • потврду послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4.Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно;
 • обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
 • извештаје (изводе банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец  појединачно);
 • решење  надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврде о коначној основици - само за лице које самостално обавља делатност;
 • решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице;
 • фотокопију здравствене документације детета ( уз захтев за посебну негу детета).

Право на накнаду  зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од родитеља детета млађег од 5 година коме је због тешког степена психофизичке ометености неопходна посебна нега.

 

21.2. Родитељски додатак

Право на родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је :

 • држављанин Републике Србије;
 • има пребивалиште у Републици Србији;
 • остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање
 • непосредно брине о детету  за које је поднела захтев и није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

Родитељски додатак не може се остварити ако мајка и чланови породице у којој живи плаћају порез на имовину ана пореску основицу већу од 12.000.000,00 динара. Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења захтева живе у иностранству.
Захтев  за остваривање права на родитељски додатак са комплетном документацијом подноси се најкасније до навршених шест месеци живота детета.
Захтев се подноси у Општинској управи Врбас, шалтер бр. 5
Контакт телефони: 795-40-38 и 795-40-90.

Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке општинској служби дечије заштите у месту пребивалишта и следећих докумената:

 • извода из матичне књиге рођених за сву децу, који не могу бити старији од  6 месеци;
 • уверење о држављанству Републике Србије мајке које не може бити старије од  6 месеци;
 • фотокопија личне карте мајке;
 • фотокопија оверене здравствене књижице мајке;
 • пријава пребивалишта за децу;
 • уверења Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, те да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
 • фотокопије картице текућег рачуна отвореног код Поштанске штедионице (за кориснике који немају отворен текући рачун код Поштанске штедионице отвара се код ове финансијске организације, у сврху исплате права, по службеној дужности посебан рачун).

Исплата родитељског додатка за прво дете се врши једнократно, а за друго, треће и четврто дете у 24 једнаке месечне рате.

 

21.3. Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете

Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете остварује мајка која на дан 01.01.2013.године и касније роди треће дете под условом да у тренутку рођења трећег детета има пребивалиште најмање годину дана на територији АП Војводине. Мајка остварује ово право ако непосредно брине о детету и да нема деце претходног реда рођења смештену у хранитељској породици, дате на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Редослед рођења деце утврђује се према броју живе деце мајке у моменту подношења захтева. У случају да се у првом порођају роди троје и више деце, трећим дететом се сматра треће и свако наредно дете рођено у том порођају. У случају кад се у другом порођају роди двоје или више деце, трећим дететом се сматра треће и свако наредно дете рођено у том порођају. У случају када мајка која има двоје деце у следећем порођају роди двоје или више деце, сва деца рођена у том порођају сматрају се трећим дететом.

Захтев за остваривање новчане помоћи са потребном документацијом подноси се најкасније до навршене прве године живота детета Општинској управи Врбас, на шалтеру број 5. Контакт телефони: 795-40-38 и 795-40-90.

Уз захтев се прилаже:

 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу
 • фотокопија личне карте мајке;
 • уверења Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, те да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
 • фотокопије картице текућег рачуна

Новчана помоћ, у износу од 12.000,00 динара исплаћује се на текући рачун мајке.

 

21.4. Дечији додатак

Дечији  додатак остварује  један од родитеља, односно старатеља, хранитеља, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије  и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво четворо деце под условом да о њима брине од дана поднетог захтева.

Деца за коју се остварује право не могу бити старија од 19 година и морају се редовно школовати у школама које су у систему школа Републике Србије. Подносилац захтева  и чланови породице не могу поседовати непокретности осим одговарајућег стамбеног простора у коме живе , који не може бити већи од собе по члану домаћинства увећане за још једну собу.

Подносилац захтева  и чланови домаћинства могу поседовати пољопривредно земљиште које не прелази два хектара по члану домаћинства.
Подносилац захтева  и чланови породице не могу поседовати новчана и друга ликвидна средства у вредности већој од износа 30 дечијих додатака по члану породице у моменту подношења захтева.
Од утицаја на остваривање права на дечији додатак су приходи остварени у три месеца која претходе месецу подношења захтева.
Захтев се подноси у Општинској управи Врбас, шалтер бр. 5, Контакт телефон: 795-40-90.

Захтев за остваривање права на дечији додатак подноси се  општинској служби дечије заштите у месту пребивалишта родитеља и уз  њега се прилажу следећа  докумената:

 • извода из матичне књиге рођених за сву децу;
 • уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева;
 • фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу потврде о пријави пребивалишта;
 • фотокопија оверене здравствене књижице подносиоца захтева;
 • потврда  о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства;
 • потврда о катастарским приходима у претходној години за све чланове породичног домаћинства (из места рођења и места пребивалишта);
 • пореско уверење о имовинском стању домаћинства за све чланове породичног домаћинства (из места рођења и места пребивалишта);
 • доказ о незапослености (уверење националне службе за запошљавање и фотокопија радне књижице)
 • школске потврде за децу основношколског и средњешколског узраста, односно потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 • доказ о чињеницама у вези непокретности као и стамбеног простора (извод из земљишних књига – власнички лист, уговор о куповини  непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћеwу стана и др. );
 • фотокопија картице текућег рачуна отвореног код Поштанске штедионице

Ако је потребно, ради доказивања посебног статуса, прилажу се и:

 • акт о разврставању за дете ометено у развоју;
 • акт о продужењу родитељског права;
 • докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, пресуда о разводу брака, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе),
 • докази о старатељству, хранитељству (акт надлежног органа старатељства).

Исплата дечијег додатка врши се на текући рачун Поштанске штедионице а корисницима који га немају службеним путем отвара се посебан рачун код Поштанске штедионице. У захтеву се обавезно наводи тачан поштански број места пребивалишта за прву исплату.

Право на дечији додатак признаје се у трајању од годину дана. Захтев за обнављање права подноси се најраније 30 дана пре истека  важности решења. Уз попуњен образац захтева потребно је приложити доказе о приходима домаћинства исплаћеним у последња три месеца пре подношења захтева, а од других доказа само за промене које су од утицаја на остваривање права.
Родитељи су у обавези да почетком сваке нове школске године, најкасније до 30.10. доставе школске потврде за свако дете које похађа основну и средњу школу, као и да известе служби о престанку школовања деце за коју се остварује право.

Контакт телефони: за остваривање права 795-40-90 и за исплату 795-40-38.

 

21.5. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју

О праву на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у  развоју, у складу са Законом о финансијској подршци породици,  у првом степену решава општинска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева .
Права се остварују на основу поднетог захтева.
Захтев се подноси у Општинској управи Врбас, шалтер бр. 5. Контакт телефони: 795-40-38 и 795-40-90.

За децу ометену у развоју која бораве у редовним васпитним групама у предшколској установи, уз попуњен образац захтева подносе се следећа документа

 • акт о разврставању за дете ометено у развоју;
 • решење о оствареном праву на дечији додатак;
 • потврда предшколске установе о упису детета у редовну васпитну групу, са подацима у погледу дужине дневног боравка детета.

Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у  развоју  , признаје се од дана поднетог захтева до истека школске године.

21.6. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

О праву на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, у складу са Законом о финансијској подршци породици, у првом степену решава општинска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева.

Права се остварују на основу поднетог захтева: Захтев подноси старатељ, односно хранитељ.
Захтев се подноси у Општинској управи Врбас, шалтер бр. 5 Контакт телефони: 795-40-38 и 795-40-90.

Уз попуњен образац захтева прилажу се и следећа документа:

 • акт установе социјалне заштите  о смештају детета у старатељску, односно хранитељску породицу
 • потврда предшколске установе о упису детета у редовну васпитну групу, са подацима у погледу дужине дневног боравка детета.

Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања  признаје се од дана поднетог захтева до истека школске године.

21.7. Права на финансијску подршку породици са децом – Одлука Скупштине општине Врбас

Права из Одлуке о финансијској подршци породици са децом подносилац захтева може остварити:

 • ако је држављанин Републике Србије и
 • да има пријављено пребивалиште на територији Општине Врбас, односно боравиште ако има статус избеглог лица или је интерно расељено лице са Косова и Метохије.

 

21.7.1 Право на поклон прворођеном детету у новој години

Право на поклон прворођеном детету у новој години остварује мајка за прво дете рођено у Врбасу  1. јануара нове године. Право на поклон се остварује по службеној дужности.

21.7.2. Право на новчану помоћ породици за новорођену бебу

Право на помоћ породици за новорођену бебу остварује породица за свако новорођено дете са пребивалиштем на територији општине Врбас. Право се остварује за свако новорођенче, без обзира на редослед рођења детета у породици, уколико оба родитеља имају пребивалиште на територији општине Врбас у моменту рођења детета. Ако један родитељ има пребивалиште на територији општине Врбас право се остварује уз приложену потврду о пребивалишту за дете из Полицијске станице у Врбасу. Уколико је беба рођена ван  Врбаса право се остварује уз приложен извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту за дете из Полицијске станице у Врбасу.

Документација се подноси на шалтеру број 5. Општинске управе. Контакт телефони: 795-40-36 и 795-40-90.
Средства се уплаћују на текући рачун мајке који је приложен уз захтев за остваривање права.

 

21.7.3. Право на бесплатан или регресиран боравак деце у Предшколској установи

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Бошко Буха“ остварује се подношењем  захтева и неопходне документације Општинској управи Врбас, за сваку школску годину. Право се остварује од дана подношења захтева до испуњавања прописаних услова, а односи се на школску годину.
Захтев се подноси у Општинској управи Врбас, шалтер бр. 5
Контакт телефони: 795-40-38 и 795-40-90.

Уз захтев се доставља следећа документација:

РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН  ПЛАЋАЊА 100%  ОД  УЧЕШЋА КОРИСНИКА   У ЦЕНИ УСЛУГЕ:

 • ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И  ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ЗА КОЈУ НИЈЕ ОСТВАРЕНО ПРАВО НА ДЕЧИЈИ    ДОДАТАК  (потврда од васпитача да је дете уписано у П.У  и копија решења о категоризацији, односно решења о стављању под старатељство или хранитељство)
 • КАДА ЈЕ КОРИСНИК НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПО ПРОПИСИМА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ (копија личне карте родитеља, уверење Центра за социјални рад и потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.).
 • ЗА ТРЕЋЕ  И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ У СЛУЧАЈУ ДА СВА ДЕЦА КОРИСТЕ УСЛУГЕ П.У. (копија личне карте родитеља и потврда од васпитача да су деца   уписана у П.У.- за свако дете).
 • ЗА ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА БОРАЦА И ВОЈНИХ ИНВАЛИДА (копија личне карте родитеља, потврда од васпитача да је дете уписано у П.У. и  уверење Одсека борачко-инвалидске заштите Општинске управе Врбас).
 • ЗА ДЕТЕ УЗРАСТА ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ ДО ПОЛАСКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ , ЗА ЧЕТВРТО И СВАКО НАРЕДНО  ДЕТЕ ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА (корисник дечијег додатка -копија решења о дечијем додатку и  потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.; остали корисници - копија личне карте родитеља, копије извода из МКР за сву децу у породици и потврда од васпитача да  је дете уписано у П.У.;  уколико у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница уз наведену документацију доставља се и  копија пресуде о разводу).

РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН  ПЛАЋАЊА 80% ОД  УЧЕШЋА КОРИСНИКА   У ЦЕНИ УСЛУГЕ:

 • ЗА ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА ( корисник дечијег додатка -копија решења о дечијем додатку и  потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.; остали самохрани родитељи- копија личне карте родитеља, копија извода из МКР за сву децу у породици, доказе о самохраности и  потврда од васпитача да је дете уписано у П.У).
 • АКО ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК (копија решења о дечијем додатку и  потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.).


РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН  ПЛАЋАЊА 50% ОД  УЧЕШЋА КОРИСНИКА   У ЦЕНИ УСЛУГЕ:

 • ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ (корисник дечијег додатка -копија решења о дечијем додатку и  потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.; остали корисници - копија личне карте родитеља, копије извода из МКР за сву децу у породици и потврда од васпитача да  је дете уписано у П.У.;  уколико у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница уз наведену документацију доставља се и  копија пресуде о разводу).


РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН  ПЛАЋАЊА 20% ОД  УЧЕШЋА КОРИСНИКА   У ЦЕНИ УСЛУГЕ:

 • У СЛУЧАЈУ ДА ПОРОДИЦА ИМА ДЕТЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДЕТЕ СА ТЕШКИМ ОБОЉЕЊИМА КОЈЕ НЕ МОРА ДА КОРИСТИ УСЛУГЕ П.У., РЕГРЕСИРА СЕ СВАКО ДЕТЕ  ИЗ ИСТЕ ПОРОДИЦЕ КОЈЕ КОРИСТИ УСЛУГЕ П.У. (копија личне карте родитеља, копија налаза и мишљења надлежне комисије, односно лекара специјалисте и потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.).

 

21.7.4. Право на бесплатну или регресирану ужину ученика основних школа

Право на  бесплатну ужину  признаје се ученицима основних школа  у Општини Врбас и то:

 • Деци без родитељског старања
 • Деци са сметњама у развоју и
 • Корисницима новчане социјалне помоћи
 • Четвртом и сваком наредном детету из вишечланих породица – ученици од I – IV разреда

Право на  регресирану цену  ужине од 20%  признаје се ученицима основних школа  у Општини Врбас чији родитељи су остварили право на дечији додатак.
Право на  бесплатну или регресирану ужину остварује се на захтев родитеља који се подноси школи у којој је дете редован ученик и односи се на школску годину.

Уз захтев се прилаже:

 • за децу без родитељског старања - потврда Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску, односно, старатељску породицу,
 • за дете са сметњама у развоју – налаз Комисије да дете има сметње у развоју,
 • за кориснике новчане социјалне помоћи - уверење Центра за социјални рад о оствареном праву на новчану социјалну помоћ,
 • за кориснике дечијег додатка решење о оствареном праву на дечији додатак,
 • за четврто и свако наредно дете из вишечланих породица потребна документациија је наведена у делу  21.7.5. Право на помоћ деци из вишечланих породица за четврто и свако наредно дете.

 

21.7.5. Право на помоћ деци из вишечланих породица за четврто и свако наредно дете

Право на помоћ деци из вишечланих породица за четврто и свако наредно дете, као мере популационе политике у општини Врбас, имају:

 • деца узраста од једне године до поласка у основну школу - на бесплатан боравак у Предшколској установи  ( видети у делу 21.7.3. Право на  бесплатан или регресиран боравак деце у Предшколској установи)
 • ученици основне школе од I – IV разреда – на бесплатну ужину (видети у делу  21.7.4. Право на  бесплатну или регресирану ужину ученика основних школа),
 • ученици основне школе од V – VIII разреда и ученици средњих школа – на једнократну помоћ /за набавку уџбеника и школског прибора/ на почетку школске године у висини од 50% трошкова ужине за девет месеци по цени коју утврди Општинско веће на почетку школске године за текућу школску годину.

Наведена права се односе на школску годину.

Уз захтев за остваривање наведених права родитељ детета  подноси доказе о утврђивању статуса ''вишечлане породице са четворо и више деце'':

 • потврде о пребивалишту за сву децу и личне карте родитеља на увид као доказ о заједничком домаћинству, да живе заједно на истој адреси,
 • копију решења о дечијем додатку /ако деца остварују то право/,
 • копије изводе из матичне књиге рођених за сву децу,
 • уколико у породици живе деца из раличитих бракова – пресуду о разводу брака и друге доказе о поверавању деце,
 • изјаву родитеља да непосредно брине о деци и
 • сваки други документ који  се доказује основ за остваривање права.

 

21.7.6. Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза ученика средњих школа

Право на бесплатне или регресиране трошкове аутобуског превоза у међуградском саобраћају имају ученици средњих школа са пребивалиштем на територији општине Врбас који свакодневно путују од места становања до школе коришћењем месечне превозне карте или трошкова смештаја у домовима ученика и викенд карте или дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и викенд карте, за школску годину за период октобар текуће  – јун наредне године и то:

 • •    у 100% износу -  корисници дечијег додатка – корисници новчане социјалне помоћи.
 • •    у 70% износу:
 • •    деца палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
 • •    деца из породица које имају приходе и од пољопривреде, (приход од пољопривреде по домаћинству се процењује на износ од 15.840,00 динара по једном јутру за 2014. годину /18,00 дин.+ ПДВ 10%=19,80 х 800кг/ и додаје се осталим приходима домаћинства и своди се на цензус за дечији додатак за септембар месец текуће године по члану породице),
 • •    деца самохраних родитеља са приходима до 20% већим од цензуса за дечији додатак за самохране родитеље,
 • •    први ученик из породице са више ученика путника из домаћинства које остварује право на дечији додатак,
 • •    корисници дечијег додатка где су оба родитеља незапослена.
 • •    у 60% износу: - ученици по основу одличног успеха у претходном периоду школовања.
 • •    у 50% износу од цене месечне карте:
  -    остали корисници дечијег додатка,
  -    ученици са статусом избеглих и расељених лица (ако оба родитеља имају статус избеглог или расељеног лица, а приходи домаћинства су у висини цензуса за остваривање права на дечји додатак за септембар  месец текуће године),
  -    други и сваки наредни ученик путник из породице са два или више ученика путника корисника дечијег додатка.

Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза ученика средњих школа   остварује се по захтеву родитеља на основу јавног конкурса који се објављује у току септембра месеца.
Потребна документација за остваривање бесплатних или регресираних трошкова превоза ученика средњих школа је:

 • Потврда школе о упису ученика у средњу школу за школску годину,
 • Фотокопија решења за дечији додатак,
 • Уверење из Републичког Геодетског завода – Службе за катастар непокретности Врбас о површини пољопривредног земљишта које домаћинство поседује и катастарском приходу у текућој години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, одговарајућа документација о другим приходима домаћинства за период 01. јуни – 31. август текуће године, односно за период три месеца који претходе месецу у коме се подноси захтев, доказ о незапослености /уверење Националне службе за запошљавање/, изјаву о заједничком домаћинству, решење-потврду Центра за социјални рад да су корисници новчане социјалне помоћи/,
 • Фотокопија решења о праву на личну или породичну инвалиднину,
 • Доказ о одличном успеху ученика у претходном периоду,
 • Доказ да је родитељ самохран по прописима о дечијем додатку.

Списак ученика по релацијама доставља се сваког месеца изабраном превознику. Приликом преузимања месечне карте обавезан је потпис ученика на списку.

 

21.7.7. Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза студената

Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза студената  у периоду од новембра текуће до јуна наредне године имају студенти под следећим условима:

 • да студент има пребивалиште на територији општине Врбас,
 • да се школује на терет буџета,
 • да  први пут уписује годину студија,
 • да није корисник студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске Владе Аутономне Покрајине  Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација,
 • да свакодневно путује на међумесној релацији до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/ или
 • да је студенту потребно карта 12 вожњи на међумесној релацији до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/ или
 • да је студенту потребна викенд карта на међумесној релацији до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/.


100% су ослобођени плаћања трошкова превоза:

 • студенти  са инвалидитетом,
 • студенти из породице корисника новчане социјалне помоћи,
 • студенти корисници породичне пензије,
 • студенти из породице са троје и више деце и
 • студенти из породице ратних војних инвалида.

80% су ослобођени плаћања трошкова превоза остали студенти који испуњавају горе наведене услове.

Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза студената остварује се по захтеву  студента на основу расписаног јавног конкурса у току октобра месеца.

Потребна документација за остваривање права на бесплатне или регресиране трошкове превоза студената је:

 • Потврда са факултета о упису студента на терет буџета,
 • Потврда са факултета да студент први пут уписује годину студија и индекс на увид,
 • Изјава студента под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о међумесној релацији на којој путује од места становања до седишта факултета и потреба месечне карте, викенд карте или карте од 12 вожњи,
 • Потврда од стране студентског центра, односно Изјава студента да није корисник услуга смештаја у студентским центрима,
 • Одговарајућа потврда или изјава студента да није корисник студентских стипендија и кредита,
 • Решење надлежног органа о утврђивању статуса особе са инвалидитетом,
 • Решење Центра за социјални рад о признавању права на новчану социјалну помоћ породици или појединцу,
 • Решење Републичког Фонда ПИО о признавању права на породичну пензију,
 • Изјава студента о заједничком домаћинству под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,  копија личне карте родитеља, копије извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици и оригинали на увид, копија решења о дечијем додатку, уколико у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница доставља се и копија пресуде о разводу брака, друга докементација која је подобна за доказивање статуса,
 • Решење/уверење о статусу РВИ или праву на личну или породичну инвалиднину.

Списак студената по релацијама доставља се сваког месеца изабраном превознику.  Приликом преузимања месечне карте обавезан је потпис студента на списку.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"