Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС                                                      
ОПШТИНСКА УПРАВА
Дана: 01. октобра 2018. године
21460   В Р Б А С, М Тита 89
Тел/факс: 021/705-990, 021/7954-000 

На основу члана 24. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом /''Службени лист општине Врбас''', број  9/2018 расписује се

К О Н К У Р С

ЗА СТУДЕНТЕ – ПУТНИКЕ РАДИ РЕГРЕСИРАЊА ПРЕВОЗА

У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 

У складу са Законом о утврђивању одређених надлежности АП Војводине, Уговором о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2018. годину број: 142-451-701/2018-02 од 23.04.2018. године /Председник општине Врбас број: 06-3-422/2018-II/02 од 23.04.2018. године/, Општинска управа Врбас и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, у школској 2018/2019. години, обезбеђују средства за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају.

Регресирање ће се вршити ОД НОВЕМБРА 2018. до ЈУНА 2019. ГОДИНЕ под следећим условима:

  1. да студент има пребивалиште на територији општине Врбас,
  2. да се школује на терет буџета и да први пут уписује годину студија,
  3. да није корисник студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација, 
  4. да свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/ или
  5. да је студенту потребно карта 12 вожњи на међумесној релацији до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/ или
  6. да је студенту потребна викенд карта на међумесној релацији до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/.
  7. 100% су ослобођени плаћања трошкова превоза:

студенти  са инвалидитетом, студенти из породице корисника новчане социјалне помоћи, студенти корисници породичне пензије, студенти из породице са троје и више деце и студенти из породице ратних војних инвалида.

  1. 80% су ослобођени плаћања трошкова превоза остали студенти који испуњавају горе наведене услове.

Потребна документација за остваривање права на бесплатне или регресиране трошкове превоза: - Потврда са факултета о упису студента на терет буџета и Потврда са факултета да студент први пут уписује годину студија и Индекс на увид, читач ел. личне карте студента /штампа података/ и лична карта студента на увид,

- Изјава студента под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о међумесној релацији на којој путује од места становања до седишта факултета и потреба месечне карте, викенд карте или карте од 12 вожњи,

- Потврда од стране студентског центра, односно Изјава студента да није корисник услуга смештаја у студентским центрима, одговарајућа потврда или изјава студента да није корисник студентских стипендија и кредита, Решење надлежног органа о утврђивању статуса особе са инвалидитетом, Решење/Уверење Центра за социјални рад о признавању права на новчану социјалну помоћ породици, Решење Републичког Фонда ПИО о признавању права на породичну пензију, Решење/уверење о статусу РВИ или праву на личну или породичну инвалиднину.   

- Изјава студента о заједничком домаћинству под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, лична карта родитеља на увид, копије извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици и оригинали на увид, копија решења о дечијем додатку, уколико у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница потребна је и копија пресуде о разводу брака, друга документација која је подобна за доказивање статуса.

У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку /''Сл.гласник РС'', број 18/2016/ којим је прописано: „да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање“ одређене податке у сврху остваривања права предвиђених конкурсом, прибавиће служба по службеној дужности.

 

Захтеви са потребном документацијом, односно подацима битним за прибављање података по службеној дужности, се подносе у ШАЛТЕР САЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС, ВРБАС, М. Тита 89, ШАЛТЕР БРОЈ 8. Да би се остварило право на регресирани превоз морају се доказати и КУМУЛАТИВНО испунити услови за остваривање датог права.

Сва потребна обавештења могу се добити на телефон 021/7954-088.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"